tel. 602 596 120

Porady

 

Dokumenty niezbędne przy sprzedaży :

Spółdzielczego własnościowe prawo do lokalu:

– zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
– zwykły odpis z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
– podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: : przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub : prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, lub : akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
– Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości finansowych wobec spółdzielni
– Zaświadczenie z urzędu miasta , gminy o wymeldowaniu mieszkańców na danym lokalu

Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą(lokalu wydzielonego)

– odpis zwykły z księgi wieczystej,
– podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
– zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
– zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
– dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

Sprzedaż działki:

– odpis zwykły z księgi wieczystej,
– podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy       sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
– dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
– wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
– ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym ( Sprzedaż domu )

– podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
– aktualny odpis z księgi
– wypis i wyrys z rejestru gruntów
– pozwolenie na budowę (z klauzulą ostateczności nadaną przez odpowiedni organ UM)
– zaświadczenie o wymeldowaniu mieszkańców
– dokumentacja techniczna

Sprzedasz domu w trakcie budowy:

– podstawa nabycia – akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny lub postanowienie sądu o nabyciu nieruchomości w drodze spadku
– aktualny odpis z księgi wieczystej
– aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów
– aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy (lub zaświadczenie o braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego)
– pozwolenie na budowę (z klauzulą ostateczności nadaną przez odpowiedni organ UM)
– dziennik budowy (przerwy w zapisach muszą być krótsze niż 2 lata)
– dokumentacja techniczna budynku – projekt budowlany